Osobní pojištění odpovědnosti za škodu člena zastupitelstva

Osobní pojištění odpovědnosti za škodu člena zastupitelstva obce

Zastupitelé si mnohdy neuvědomují, že jsou odpovědní za svá rozhodnutí učiněná v rámci výkonu funkce a pokud svým nesprávným rozhodnutím nebo jiným jednáním způsobí škodu, jsou povinni ji uhradit. Slavia pojišťovna nyní přichází s osobním pojištěním odpovědnosti členů volených orgánů obcí, které pomůže eliminovat rizika spojená s výkonem jejich funkce.     

Člen zastupitelstva má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Ten, kdo přijme funkci člena voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Člen zastupitelstva je prakticky denně vystaven možnému riziku vznesení nároku na náhradu škody v důsledku své činnosti, např.:

  • uzavírání obchodních smluv
  • hospodaření s obecním majetkem

Slavia pojišťovna nabízí členům zastupitelstva obcí pojistnou ochranu pro případ vznesených nároků na náhradu škody. Nároky může vznést obec, poškozené třetí strany - věřitelé, stát.

VÝHODY NAŠEHO POJIŠTĚNÍ:

  • Pojištění si mohou sjednat fyzické osoby, které působí jako člen zastupitelstva obce
  • Pojištění si sjednává člen zastupitelstva ve svůj prospěch, nemusí se tedy spoléhat na to, zda má obec sjednané pojištění odpovědnosti členů zastupitelstva a má tudíž plnou kontrolu
    nad sjednanou pojistnou smlouvou.
  • Pojistná smlouva se vztahuje na konkrétního člena zastupitelstva a sjednaný limit pojistného plnění platí pouze pro něho.

Nové osobní pojištění odpovědnosti zastupitele kryje nejen přímé finanční škody stanovené v rozsudku nebo mimosoudním vyrovnání, ale je možné z pojištění hradit také např. náklady na právní ochranu, náklady na šetření, pokuty a penále, náklady na poradce a další výdaje.

Osobní pojištění odpovědnosti za škodu člena zastupitelstva se sjednává bez spoluúčasti s plněním až do výše 15 000 000 Kč.