Živelní pojištění (včetně vodovodního pojištění)

Základní živelní pojištění je možno sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nebo souboru věcí:

 • požárem a jeho průvodními jevy
 • výbuchem
 • pádem nebo nárazem pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu
 • úderem blesku

Doplňkové živelní pojištění k základním živelním pojištěním lze sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nebo souboru věcí:

 • povodní nebo záplavou
 • vichřicí nebo krupobitím
 • sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin
 • tíhou sněhu nebo námrazy
 • zemětřesením
 • nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
 • kouřem, nadzvukovou vlnou (aerodynamický třesk)
 • kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím ze stabilních hasicích zařízení v důsledku jejich poruchy

Předmět živelního pojištění

Předmětem živelního pojištění mohou být jednotlivé hmotné věci movité a nemovité nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě.

Předmětem živelního pojištění mohou být také: cennosti, cenné věci, věci zvláštní hodnoty, písemnosti. 

Pojistná událost

Pojistnou událostí je u živelního pojištění poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené pojistným nebezpečím sjednaným a uvedeným v pojistné smlouvě v době trvání pojištění a v místě pojištění.

Soubory ke stažení

Užitečné rady