Slovníček pojmů

Bezpečnostní zámky, bezpečnostní kování, bezpečnostní uzamykací systémy
Běžné pojistné
Budova
Budova trvale obydlená
Byt
Cennosti
Certifikát shody
Cizí pojistné riziko
Časová cena
Čekací doba
Domácí a drobné zvířectvo
Domácí elektrospotřebič
Domácnost
Domácnost trvale obývaná
Elektrický zabezpečovací systém
Elektromotor
Elektronické zařízení
Elektrospotřebič kuchyňský
Elektrospotřebiče ostatní
Extrémní mráz
Garáž na jiné adrese
Graffiti
Hospodářské zvíře
Kanalizační škoda
Kouř
Krádež vloupáním
Krupobití
Lavina
Letící těleso
Loupežné přepadení
Malé plavidlo
Mechanické zabezpečení
Místo určené nebo obvyklé k odkládání věci
Nádrží
Nadzvuková vlna
Náraz vozidla
Následná finanční škoda
Nebezpečné druhy zvířat
Nečekaný mráz
Nesprávná údržba
Objednaná činnost
Odpovědnost převzatá nad rámec stanovený právními předpisy
Oplocení
Oprávněná osoba
Optický přístroj
Otvorová výplň
Pád strom, stožárů nebo jiných předmětů
Pilotované letící těleso
Poddolování
Pohřešování věci
Pojistitel
Pojistná doba
Pojistné nebezpečí
Pojistné období
Pojistník
Pojistné roky
Pojištěný
Poškození
Povodeň
Požár
Provozní činnost
Přepětí
Přetlak
Přiměřené náklady na znovuopořízení věci
Přiměřené náklady na opravu věci
Příslušenství domácnosti
Příslušenství motorových vozidel
Pult centralizované ochrany
Sbírky
Sériová pojistná událost
Sesedání půdy
Sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin
Součást bytu
Spolupojištěná osoba
Spoluúčast
Sportovní potřeba
Sportovní profesionální činnost
Starožitnost
Stavba
Stroj a strojní zařízení
Subjekty, které jsou majetkově přímo či nepřímo navzájem propojeny
Škodní událost
Škoda na zdraví
Tíha sněhu nebo námrazy
Trezor
Úder blesku
Uzamčené dveře nebo vrata
Uzavřený prostor
Užívání věci
Vandalismus
Věci movité
Věci nemovité
Věci zvláštní historické hodnoty
Věci zvláštní umělecké hodnoty
Vedlejší stavba
Vichřice
Vodovodní škoda
Vlastní škoda
Výbuch
Výpočetní a kopírovací technika
Výroční den počátku pojištění
Záplava
Zemětřesení
Zkrat
Zničení předmětu pojištění
Znečištění vod
Zničení věci

Bezpečnostní zámky, bezpečnostní kování, bezpečnostní uzamykací systémy a jejich komponenty jsou požadovány s certifikátem shody s normou ČSN P ENV 1627 s bezpečnostní třídou 3 (odpovídá modré barvě Pyramidy bezpečnosti) nebo 4 (odpovídá červené barvě Pyramidy bezpečnosti), přičemž

a) bezpečnostní zámky a bezpečnostní celoplošné závory jsou požadovány s cylindrickou bezpečnostní vložkou s překrytým profilem zabraňujícím vyhmatání a bezpečnostním kováním (štítem) zabraňujícím rozlomení vložky,

b) bezpečnostní uzamykací systémy a bezpečnostní vícerozvorové zámky jsou požadovány s cylindrickou bezpečnostní vložkou s překrytým profilem zabraňujícím vyhmatání a bezpečnostním kováním (štítem) zabraňujícím rozlomení, odvrtání a vytržení vložky. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek s odolností proti překonání na úrovni mechanického bezpečnostního uzamykacího systému,

c) bezpečnostní visací zámky jsou požadovány s tvrzeným třmenem (hardened) o průměru minimálně 10 mm. Petlice i oka, jimiž prochází třmeny visacích zámků musí mít srovnatelnou mechanickou odolnost proti vloupání jako třmeny visacích zámků, přičemž petlice i oka musí být upevněny nerozebíratelným spojem.


Běžné pojistné je pojistné stanovené za pojistné období.


Budovou se rozumí objekt nemovitého charakteru uzavřený obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, který je určen k tomu, aby chránil lidi nebo věci před působením vnějších vlivů; např. rodinný dům, chata, chalupa.


Budovou trvale obydlenou se rozumí budova určená k bydlení s domácností trvale obývanou.


Bytem se rozumí např. byt v bytovém, panelovém nebo činžovním domě.


Cennosti jsou peníze (platné tuzemské i cizozemské státovky, bankovky a mince) a věci movité, které vzhledem ke své relativně malé velikosti a nízké váze mají velkou cenu, tj. klenoty (věci, které mají mimořádně vysokou cenu a které slouží především k ozdobným účelům), výrobky z drahých kovů, drahé kameny, perly, cenné známky, mince. Patří sem i ceniny, např. platné poštovní známky, kolky, losy, karty na naftu a benzín, telefonní karty, dálniční známky a další ceniny včetně cenných papírů, které mohou být zpeněženy.


Certifikát shody smí být vydán certifikačním orgánem, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci.


Cizí pojistné riziko je pojistné riziko v případě, že předmětem pojištění je věc nebo jiný majetek, který není ve vlastnictví pojistníka.


Časová cena je nová cena snížená o částku vyjadřující opotřebení popř. jiné znehodnocení věci. Časová cena je stanovena z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo jeho opravou, modernizací nebo jiným způsobem.


Čekací dobou doba sjednaná v pojistné smlouvě, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi.


Domácím a drobným zvířectvem se rozumí psi, kočky, akvarijní rybky, terarijní zvířata, okrasné a zpěvné ptactvo, králíci, laboratorní zvířata chovaná v omezeném množství pro zálibu, prasata, ovce, kozy a drůbež.


Domácím elektrospotřebičem se rozumí elektrospotřebič k údržbě domácnosti, elektrospotřebič kuchyňský a elektrospotřebič ostatní pro osobní potřebu.


Domácností se rozumí soubor věcí movitých a stavební součásti bytu pořízené pojištěným.


Domácností trvale obývanou se rozumí taková domácnost, kterou pojištěný a/nebo spolupojištěné osoby nebo podnájemníci apod. obývají v období běžného roku, po dobu min. 9 měsíců. Trvale obývaná domácnost se nestává neobývanou trvale, i když tuto domácnost krátkodobě žádné osoby neobývají (z důvodů rekreace či odpočinku mimo trvale obývanou domácnost, o víkendech apod.).


Elektrickým zabezpečovacím systémem (dále jen "EZS") se rozumí systém, který splňuje následující podmínky:


a) ústředna a jednotlivé komponenty EZS instalované od 1. 4. 2001 musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 (Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy). Všechny komponenty EZS musí mít certifikát shody s platnými směrnicemi České asociace pojišťoven (dále jen "ČAP"). Navrhování, montáž, provoz a údržba EZS musí být provedené v souladu s pokyny Aplikační směrnice ČAP č. P131-7. Dodržení pokynů se prokazuje Atestem EZS, vydaným firmou registrovanou Certifikačním institutem ČAP;


b) ústředna a jednotlivé komponenty EZS instalované do 31. 3. 2001 musí splňovat kritéria minimálně 3. kategorie podle ČSN 33 4590 (Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace) a dále podle ČSN a právních předpisů souvisejících s ČSN 33 4590. Jednotlivé části zařízení (komponenty) musí být posouzeny a schváleny na základě zkoušek provedených akreditovanou zkušební laboratoří. Údržba a revize musí být prováděny podle ČSN a právních předpisů souvisejících s ČSN 334590.

EZS musí dále splňovat tyto podmínky:
Rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě registrovaly pachatele, který jakýmkoliv způsobem vnikl do zabezpečeného prostoru nebo ho narušil. Akustické a optické signalizační zařízení (siréna s majákem – blikačem) umístěné vně pojištěného střeženého prostoru (objektu). V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.Doba dojezdu bezpečnostních složek je požadována maximálně do 10 minut.

Stávající EZS může být uznán za funkční na základě individuálního posouzení pojistitele. Uznání pojistitele musí být vyjádřeno písemně v pojistné smlouvě.


Elektromotorem se rozumí elektromotor s příkonem od 50 W do 3 500 W, který je nedílnou součástí elektrospotřebiče, který je předmětem pojištění jako věc jednotlivá nebo v rámci souboru věcí.


Elektronickým zařízením se rozumí seskupení několika vzájemně (technologicky, konstrukčně) spojených elektronických prvků k plnění předepsaných funkcí (např. audiovizuální, výpočetní, kopírovací, telekomunikační, zabezpečovací, signalizační, kontrolní a měřicí technika a přístroje apod., včetně anténních systémů).


Elektrospotřebičem k údržbě domácnosti se rozumí vysavač, přenosná klimatizační jednotka apod.


Elektrospotřebičem kuchyňským se rozumí "bílé zboží" jako je lednička, sporák, mikrovlnná trouba, mixér apod.


Elektrospotřebičem ostatním pro osobní potřebu se rozumí holící strojek, fén, depilátor apod.


Extrémním mrazem je stav, kdy venkovní teplota během 72 hodin nevystoupila nad mínus 25 °C.


Garáží na jiné adrese se rozumí místo - uzavřený uzamčený prostor výlučně užívaný pojištěným a spolupojištěnými osobami, který se nachází na adrese odlišné od adresy pojištěné domácnosti.


Graffiti se rozumí poškození budovy, stavby nebo jejich součástí malbami, kresbami nebo nápisy.


Hospodářským zvířetem se rozumí kůň, kráva, ovce, koza, prase a drůbež.


Kanalizační škodou se rozumí škoda způsobená vystoupnutím kapaliny z kanalizačního nebo odpadního potrubí v důsledku zahlcení kanalizace z jiné příčiny než působením pojistného nebezpečí povodeň nebo záplava.


Kouřem se rozumí bezprostřední (nikoliv trvalé) působení kouře, který nečekaně uniká ze spalovacích, topných, varných nebo sušících zařízení, která se nacházejí na místě pojištění.


Krádeží vloupáním se rozumí přisvojení si předmětu pojištění nebo jeho části, resp. pojištěné věci pachatelem některým z následujících způsobů


a) do místa pojištění se dostal tak, že jej zpřístupnil nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo jiným destruktivním způsobem, při němž překonal konstrukci (plášť) pojištěného prostoru,


b) místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením,


c) do schránky (např. trezor), jejíž obsah je pojištěn, se dostal nebo ji otevřel nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému otevírání (umístění schránky musí být totožné s místem pojištění),


d) na jiném místě, než je místo pojištění (na místě k tomu určeném nebo obvyklém), se jízdního kola zmocnil překonáním uzamčeného lankového zámku nebo visacího zámku s řetězem. Jízdní kolo musí být uzamčeno k pevně zabudovanému stojanu pro jízdní kola.


Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na předmět pojištění a tím dochází k jeho poškození nebo zničení.


Lavinou se rozumí jev, kdy se masa sněhu nebo ledu uvede náhle po svazích do pohybu a řítí se do údolí.


Letícím tělesem se rozumí letadlo, sportovní létající zařízení (např. závěsný nebo padákový kluzák, ultralehký letoun nebo vrtulník, sportovní padák apod.), vzducholoď a létající balón.


Loupežným přepadením se rozumí přisvojení si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému nebo spolupojištěné osobě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.


Malé plavidlo je loď, jejíž délka nepřesahuje 5 m, která není určena nebo používána k vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než malých plavidel, k přepravě více než 6 osob a která není převozní lodí.


Mechanickým zabezpečením u prosklených otvorových výplní (dveří, oken, výloh, světlíků apod.) se rozumí zabezpečení


a) funkční mříží, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm2 a velikost ok je maximálně 250 x 150 mm. Mříž musí být dostatečně tuhá (např. svařenec) a musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována apod.) ve zdivu nebo v rámu okna, v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech kotevních bodech do hloubky minimálně 100 mm. V případě odnímatelné nebo otevíratelné mříže musí být tato uzamčena bezpečnostním zámkem nebo bezpečnostním uzamykacím systémem nebo minimálně dvěma bezpečnostními visacími zámky a lze ji z vnější strany překonat pouze hrubým násilím. Za funkční mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti vloupání, jako mříž definovaná v tomto bodě nebo

b) funkční roletou z vlnitého plechu nebo rolovanou mříží, která je ve funkční poloze zajištěná dvěma zámky s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo bezpečnostními visacími zámky, nebo je vybavena mechanismem (např. u elektricky ovládaných), který zabraňuje neoprávněné manipulaci a lze ji z vnější strany překonat pouze hrubým násilím nebo

c) funkční okenicí z vnitřního prostoru zajištěnou zámkem, visacím zámkem, ocelovou tyčí, řetězem apod. nebo


d) sklem o minimální tloušťce 6 mm s nalepenou bezpečnostní fólií o minimální tloušťce 0,3 mm nebo bezpečnostním sklem s certifikátem shody s normou ČSN ENV 356 s minimálně bezpečnostní třídou P4A.


Místo určené nebo obvyklé k odkládání věci není dopravní prostředek, veřejná úschovní schránka, zastávka a/nebo stanice vlaková či autobusová.


Nádrží se rozumí z části otevřený nebo uzavřený prostor o objemu nejméně 0,2 m3.


Nadzvukovou vlnou se rozumí tlaková vlna vyvolaná tělesem pohybujícím se rychlostí vyšší, než je rychlost zvuku.


Nárazem vozidla se rozumí bezprostřední zničení nebo poškození předmětu pojištění silničním nebo kolejovým vozidlem.


Následnou finanční škodou se rozumí finanční škoda, které předchází vznik škody na zdraví nebo usmrcením nebo vznik škody na věci a podmínkou jejího vzniku je, že škoda na zdraví, usmrcením nebo škoda na věci vznikla. Jedná se například o ušlý zisk, regres zdravotních pojišťoven apod.


Nebezpečnými druhy zvířat se rozumí zvířata vyjmenovaná ve vyhlášce č. 75/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Nečekaným mrazem se rozumí stav po prudkém snížení venkovní teploty nejméně o 20 °C (o 20 K) během 24 hodin na teplotu pod bodem mrazu, trvající 72 hodin. Škody vzniklé působením nízkých teplot po uplynutí doby 72 hodin, která následovala po výše uvedeném poklesu teploty, se za škody vzniklé nečekaným mrazem nepovažují.


Nesprávnou údržbou se rozumí nedodržování termínů pravidelné údržby dané platnými předpisy, ustanoveními nebo pokyny danými výrobcem, nebo vědomé či úmyslné zanedbávání údržby předmětu pojištění.


Objednanou činností se rozumí zejména zpracování, oprava, úprava, prodej, úschova nebo poskytnutí odborné činnosti.


Odpovědností převzatou nad rámec stanovený právními předpisy se rozumí odpovědnost za škodu převzatá ve větším rozsahu, než stanoví platný právní předpis, odpovědnost za škodu převzatá v případě, kdy ji platný právní předpis nestanoví nebo odpovědnost za škodu vyplývající z porušení závazku převzatého nad rámec dispozitivního právního ustanovení.


Oplocením se rozumí stavba – pevná, průběžná bariéra, vytvořená z pevných materiálů, která musí být konstrukčně řešena tak, aby zabraňovala snadnému přelezení, prolomení, podkopání a podlezení, přičemž vrata nebo dveře, které tvoří nedílnou součást oplocení, musí mít stejné funkční vlastnosti jako oplocení a musí být spolehlivě ukotveny.


Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. V pojištění majetku je oprávněnou osobou vlastník věci, zpravidla pojištěný. V pojištění odpovědnosti je oprávněnou osobou poškozený.


Optickými přístroji se rozumí např. dalekohledy, mikroskopy, lupy.


Otvorovou výplní se rozumí vstupní dveře, balkónové či lodžiové dveře, okna, výlohy, světlíky, apod.


Pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů se rozumí pohyb těchto předmětů způsobený gravitací, který má znaky volného pádu.


Pilotovaným letícím tělesem se rozumí letadlo, sportovní létající zařízení (např. závěsný nebo padákový kluzák, ultralehký letoun nebo vrtulník, sportovní padák apod.), vzducholoď a létající balón.


Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající vhloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.


Pohřešováním věci se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s předmětem pojištění nebo s pojištěnou věcí disponovat.


Pojistitelem je Slavia pojišťovna a.s.


Pojistná doba je doba, na kterou bylo sjednáno pojištění; v případě pojištění na dobu určitou je pojistná doba vymezena počátkem a koncem pojištění; v případě pojištění na dobu neurčitou je pojistná doba vymezena nebo pouze počátkem pojištění. Pojistná doba je uvedena v pojistné smlouvě.


Pojistným nebezpečím se rozumí možná příčina vzniku pojistné události uvedená v pojistných podmínkách nebo v ujednáních pojistné smlouvy, proti které lze sjednat pojištění (např. požár, výbuch, vichřice, záplava, krádež vloupáním, apod.). Některá pojistná nebezpečí mohou být sdružena do skupin; v takovém případě lze pojištění sjednat proti celé skupině vyjmenovaných pojistných nebezpečí.


Pojistné období je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné.


Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je povinna platit pojistné. Pojistník nemusí být totožný s pojištěným.


Pojistnými roky jsou časové úseky v délce jednoho roku, postupně na sebe navazující, z nichž první začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a další začínají výročním dnem počátku pojištění.


Pojištěný je fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.


Poškozením se rozumí změna stavu pojištěné věci, resp. předmětu pojištění, kterou lze objektivně odstranit opravou nebo taková změna stavu, kterou objektivně není možno odstranit opravou, nicméně pojištěná věc (resp. předmět pojištění) je použitelná k původnímu účelu.


Povodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo která břehy a hráze protrhla a nebo bylo zaplavení způsobeno náhlým a náhodným zmenšením průtočného profilu vodního toku.


Požárem se rozumí oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou nebo pachatelem. Požárem však není žhnutí (ožehnutí) a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i působení užitkového ohně a jeho tepla. Požárem dále není působení tepla při zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil. Z tohoto pojistného nebezpečí jsou kryty i škody způsobené hasební látkou použitou při zásahu proti požáru a škody způsobené kouřem z požáru.


Provozní činností se rozumí podnikatelská činnost.


Přepětím se rozumí elektrické napětí vyšší než nejvyšší provozní napětí elektrické soustavy. Vzniká především atmosférickými vlivy (přímým nebo nepřímým úderem blesku) nebo průmyslovou činností (zapínáním a vypínáním velkých zátěží). Pozn.: omezit vliv přepětí je možné při použití přepěťových ochran.


Přetlakem se rozumí tlak výrazně vyšší než tlak provozní, tj. tlak, na který bylo zařízení, systém nebo jejich součásti konstruovány nebo schváleny.


Přiměřené náklady na znovuopořízení věci jsou náklady na pořízení (koupi nebo výrobu) věci srovnatelného druhu, kvality a užitné hodnoty, které jsou v době vzniku škodní události v místě obvyklé.


Přiměřenými náklady na opravu věci je cena opravy věci nebo její části, která je v době vzniku škodní události v místě obvyklá, bez zvýšených nákladů za urychlení opravy.


Příslušenstvím domácnosti se pro účely pojištění domácnosti rozumí místo - uzavřený prostor (sklep nebo komora v bytovém domě umístěné ve společných prostorách bytového domu nebo stavba v místě pojištění domácnosti bez propojení s vlastní domácností jakýmkoli vstupem - dveřmi či vraty) a pozemek příslušející k pojištěné domácnosti, výlučně používané pojištěným a spolupojištěnými osobami.


Příslušenstvím motorových vozidel se rozumí sada pneumatik včetně disků, střešní nosič, provozní kapalina, sada ručního nářadí a autokosmetika.


Pult centralizované ochrany (PCO) je nepřetržitě obsluhované zařízení. PCO přijímá hlášení od EZS, zobrazuje, potvrzuje, archivuje poplachové informace a zajišťuje zásah v místě střeženého (pojištěného) prostoru. Pojistitel doporučuje, aby provozovatel PCO splňoval požadavky Aplikační směrnice ČAP P103.


Sbírky jsou záměrně a soustavně soustřeďované a uchovávané předměty, např. zpracovávané předměty téhož druhu v oblasti přírody a lidské činnosti.


Sériová pojistná událost je více spolu souvisejících pojistných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejné příčiny, např. zdroje, události, okolnosti, závady.


Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.


Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, ke kterému dochází působením zemské tíže při porušení rovnováhy svahu. Sesouváním půdy však není klesání zemského povrchu do centra Země.


Součástmi bytu se rozumí např. omítky, malby, tapety, vodovodní baterie, ohřívače vody, etážové topení, zařízení koupelen a WC (sanitární zařízení), vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, podlahové krytiny pevně spojené s podlahou (včetně plovoucích podlah). Tyto stavební součásti nelze demontovat a přemístit, aniž by došlo ke znehodnocení, snížení funkčnosti nebo účelu užívání bytu.


Spolupojištěnou osobou se rozumí člen pojištěné domácnosti.


Spoluúčast je dohodnutá finanční částka, kterou se pojištěný podílí na úhradě vzniklé škody, stanoví se pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací.


Sportovní potřebou se rozumí věc, sloužící k vykonávání sportovních a sportovně rekreačních činností (např. i stan, přístřešek a campingové vybavení, potřeby rybářské a modelářské).


Sportovní profesionální činností se rozumí jakákoliv sportovní činnost organizovaná pod jakoukoliv tělovýchovnou či jinou organizací, sportovním či jiným klubem, jakož i veškerá příprava k této činnosti a sportovní činnost vykonávaná za úplatu.


Starožitnosti jsou věci zpravidla starší 100 let, které mají značnou uměleckou hodnotu případně charakter unikátu vzhledem ke svému původu a stáří.


Stavbou se rozumí objekt nemovitého charakteru – budova nebo vedlejší stavba.


Stroj a strojní zařízení je seskupení několika vzájemně (technologicky, konstrukčně) spojených strojních prvků a mechanismů k plnění předepsaných funkcí (např. soustruh, sekačka na trávu).


Subjekty, které jsou majetkově přímo či nepřímo navzájem propojeny se rozumí zejména případy, kdy


a) pojištěný má většinovou majetkovou účast (50 % nebo více) na poškozeném nebo
b) poškozený má většinovou majetkovou účast (50 % nebo více) na pojištěném nebo
c) osoba, která má většinovou majetkovou účast (50 % nebo více) na poškozeném, ji současně má na pojištěném a naopak.


Škodní událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.


Škodou na zdraví se rozumí škoda související s úrazem nebo nemocí. Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo k náhlému, krátkodobému a násilnému působení zevních vlivů, které způsobily poškození zdraví. Za vznik nemoci se považuje okamžik, který je jako vznik nemoci lékařsky doložen. Způsob a rozsah náhrady škody na zdraví osobou odpovědnou za její vznik je vymezen právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.


Tíhou sněhu nebo námrazy se rozumí destruktivní působení jejich nadměrnou hmotností na pojištěné věci nebo následné poškození způsobené prosakující vodou vzniklé z tajícího sněhu nebo námrazy na pojištěné věci za podmínky, že současně došlo k poškození nebo zničení střešní krytiny, nosných nebo nenosných konstrukcí včetně okapových žlabů a svodů nadměrnou hmotností sněhu či námrazy nebo rozpínavostí ledu.


Trezorem se rozumí úschovný objekt (skříňový trezor mobilní nebo určený k zazdění), který je požadován s certifikátem shody s normou ČSN 1143-1 s bezpečnostní třídou dle specifikace v jednotlivých kódech způsobu zabezpečení. Trezor musí být řádně ukotven nebo instalován dle doporučení výrobce, popř. pojistitele.


Úderem blesku se rozumí přímý a bezprostřední přechod blesku (atmosférického výboje) na předmět pojištění. Místo úderu blesku musí být spolehlivě zjistitelné podle tepelných a mechanických stop.


Uzamčenými dveřmi nebo vraty (dále jen "dveřmi") se rozumí, že všechny vstupní dveře do pojištěného prostoru jsou opatřeny a uzamčeny zámky dle specifikace v jednotlivých kódech způsobu zabezpečení. Všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru musí být tvořeny pevnou tvrdou deskou, odolnou proti vylomení a vykopnutí nebo musí být po celé ploše opatřeny z vnitřní strany plechem o minimální tloušťce 1 mm nebo musí být v případě prosklených dveří opatřeny mechanickým zabezpečením nebo v případě kovových dveří musí být o minimální tloušťce výplně 2 mm. Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla vykazovala stejný odpor proti překonání jako dveře jednokřídlé (např. dveřní závora, ocelové čepy se zakotvením do dveřního rámu nebo zdiva). Ve sklepních kójích v bytových domech dveře nemusí být tvořeny pevnou tvrdou deskou, pokud jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, že bez destrukčního působení je nelze vysadit nebo jejich části demontovat z vnější strany. Dveřní rámy (zárubně) musí být z materiálu bránícího vloupání (kovové, dřevěné) a musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Ve sklepních kójích v bytových domech musí být dveřní rám (zárubeň) spolehlivě připevněn k ostatním nosným konstrukcím obvodového pláště sklepní kóje.


Uzavřeným prostorem se rozumí stavební prostor, jehož stěny, strop a podlaha jsou z obvyklých pevných stavebních materiálů, např. z cihelného zdiva o minimální tloušťce 150 mm nebo jiných materiálů, kladoucích stejný odpor pro jejich překonání. Ve sklepních kójích v bytových domech je možno za uzavřený prostor považovat i prostor, jehož stěny nejsou z obvyklých pevných stavebních materiálů, avšak jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, že zabraňují demontáži dílů z vnější strany sklepní kóje. Výplně otvorů v ohraničujících konstrukcích (v plášti) stavebního prostoru (příp. tyto konstrukce samotné) musí být uzavřeny zevnitř uzavíracím mechanismem a pokud jsou otevíratelné zvenčí, musí být uzamčeny zámky dle specifikace v jednotlivých kódech způsobu zabezpečení. Instalace mechanických zábranných prostředků (např. mříží, bezpečnostních fólií, zámků, kování, celoplošných závor) musí být provedena tak, aby je nebylo možné demontovat a otevřít z vnější přístupové strany bez destruktivních metod. Za uzavřený prostor se nepovažuje prostor motorového vozidla a vnitřní prostor ve věci movité např. v maringotce, mobilní buňce, neukotveném stánku apod.


Užíváním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc movitou nebo nemovitou podle práva ve svém užívání (nikoliv vlastnictví) a je oprávněný využívat její užitné vlastnosti.


Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo úmyslné zničení. Pro účely tohoto pojištění se však za vandalismus nepovažuje poškozením malbami, kresbami nebo nápisy (graffiti).


Věci movité jsou věci, které lze přemístit z místa na místo bez narušení jejich podstaty a nejsou tedy věcmi nemovitými. Za věc movitou není považováno vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích (ve smyslu platných zákonů). Pro účely pojištění budov, staveb a bytů se věcmi movitými rozumí


a) stavební materiál sloužící k opravám nebo rekonstrukci budovy, stavby nebo bytu,
b) stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště u budovy, stavby nebo bytu rozestavěného.


Věcí nemovitou se pro účel pojištění rozumí budova nebo stavba spojená se zemí pevným základem a nebo byt s platným rozhodnutím o užívání budovy, stavby nebo bytu dle obecně závazných právních předpisů nebo rozestavěná budova, stavba a byt s povolením ke stavbě, pokud jej obecně závazné právní předpisy vyžadují.


Věci zvláštní historické hodnoty jsou pouze věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají nějaký vztah k historii nebo historickým osobnostem, že jejich existence se váže k nějaké historické události (nestačí pouze to, že jsou staré). Jedná se např. o zbraně, oblečení, vozidla, nádobí, nábytek, hudební nástroje apod. U věcí umělecké nebo historické hodnoty a sbírek se nesmí jednat o předměty vyrobené z drahých kovů a kamenů, perel apod., neboť by se již jednalo o cennosti.


Věci zvláštní umělecké hodnoty jsou pouze věci, u nichž je cena určena především kvalitami uměleckými, nikoliv jen výrobními náklady, jako je tomu u běžných věcí (výrobků), a nikoliv hodnotou použitého materiálu. Např. obrazy, sochy apod. jsou takovými předměty ve většině případů, ale keramické nebo porcelánové a sklářské výrobky, gobelíny, výšivky, práce řezbářské a jiné podobné věci nejsou obvykle věci s uměleckou hodnotou. Rozhodující je umělecká kvalita díla daná jejím autorem.


Vedlejší stavbou se rozumí garáž, vedlejší budova / stavba (např. skleník, altán, zahradní domek, kůlna), pozemní nádrž (např. bazén), zpevněná plocha, čistírna odpadních vod, studna, oplocení a komunikace spojené se zemí pevným základem, nacházející se namístě pojištění budovy pro bydlení / bytu mimo zastavěnou plochu budovy pro bydlení / bytu (toto neplatí pro studny, jímky apod. napojené k budově pro bydlení / bytu vodovodním potrubím, které jsou jejich nedílnou součástí).


Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí nejméně 20,8 m/s (75 km/h). Není-li tato rychlost pro místo škody zjistitelná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně udržovaných budovách nebo na shodně odolných jiných věcech a nebo že škoda při bezvadném stavu předmětu pojištění mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.


Vodovodní škodou se rozumí škoda způsobená únikem vody nebo kapaliny z vodovodních nebo kanalizačních potrubí včetně napojených zařizovacích předmětů (armatur, baterií, klozetů, ohřívačů vody, apod.), nádrží, topných systémů a zařízení pro ohřev vody, kapalným médiem z hasících zařízení.

Vlastní škoda na vodovodním nebo kanalizačním potrubí nebo potrubí či tělesech topných systémů včetně nákladů na odstranění závady (bourání, výměna, zazdění atd.) je pojistitelem hrazena z pojištění nemovitosti pouze tehdy, byla-li způsobena přetlakem kapaliny nebo páry nebo zamrznutím vody v nich následkem nečekaného nebo extrémního mrazu.

Vlastní škoda na zařízeních připojených na potrubí je pojistitelem hrazena pouze tehdy, byla-li škoda způsobena nečekaným mrazem. Vodovodní škodou není škoda na potrubí nebo zařízeních připojených na potrubí ani náklady na odstranění závady (bourání, výměna, zazdění atd.), byla-li škoda způsobena stářím nebo provozním opotřebením, jako je např. koroze nebo kavitace – v tomto případě pojistitel uhradí pouze škodu na ostatních pojištěných předmětech, které unikající kapalina poškodila nebo zničila.

Dále vodovodní škodou není škoda, ke které došlo nesprávnou obsluhou či údržbou nebo zanedbáním obsluhy či údržby.


Výbuchem se rozumí náhlý ničivý projev tlakové síly, spočívající v rozpínavosti plynů nebo par navenek. Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby. Výbuchem však není prudké vyrovnání podtlaku (imploze). Výbuchem není reakce ve spalovacím prostoru motorů, v hlavních střelných zbraní a v jiných zařízeních, ve kterých se energie výbuchu cílevědomě využívá.


Výpočetní a kopírovací technikou se rozumí počítač, monitor, tiskárna, kopírovací zařízení apod. (včetně periferních zařízení).


Výročním dnem počátku pojištění takový den po datu počátku pojištění, který se pojmenováním měsíce a pořadím dne v měsíci shoduje s datem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě; není-li takový den v příslušném měsíci, výročním dnem je poslední den příslušného měsíce.


Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.


Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně podle makroseismické stupnice MSK - 64, charakterizující účinky zemětřesení (trhliny ve zdech, poškození komínů, posunutí se i větších předmětů atd.).


Zkratem se rozumí poruchový stav v el. systému, který je charakterizován zkratovým proudem s destrukčními účinky (tepelnými, mechanickými).


Zničením předmětu pojištění se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, jejíž cena by nepřesáhla horní hranici pojistného plnění.


Znečištěním vod se rozumí zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod nebo odpadních vod odváděných veřejnou kanalizací. Za škodu způsobenou znečištěním vod se považuje i případná další škoda, která je v příčinné souvislosti se znečištěním vod, jako úhyn ryb, znečištění koryta vodního toku apod.


Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit ekonomicky účelnou opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.