Vše o bonusu a převod bonusu

Bonus

je sleva na pojistném poskytnutá pojistníkovi na základě jeho příznivého předchozího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Jeho výše se stanovuje podle tzv. rozhodné doby u dané kategorie vozidla (např. osobní automobily). Čím je rozhodná doba delší, tím je větší sleva na pojistném. Podrobnější informace jsou v pojistných podmínkách.

Malus

je navýšení pojistného v souvislosti s pojistnou událostí, kterou zavinil pojistník (držitel) vozidla. Je opakem bonusu.

Rozhodná doba

je časový průběh, který je vymezen trváním vztahu mezi klientem a pojišťovnou, ve kterém nedošlo k pojistné události, za kterou by z pojištění odpovědnosti, které si sjednal pojistník (držitel) vozidla, bylo pojišťovnou plněno odškodnění.tato doba je vyjádřena počtem měsíců. Pokud přecházející pojištění pojistníka proběhlo bez pojistných událostí, je rozhodná doba shodná s dobou předcházejícího pojištění dané kategorie vozidla. Pokud však nastaly pojistné události, ze kterých pojišťovna za každou odečítá určitý počet měsíců, je rozhodná doba snížena.

Rozhodná doba se pro účely přiznání bonusu, resp. uplatnění malusu, sleduje od počátku pojištění odpovědnosti, nejdříve však od 1. 1. 2000.

Potvrzení o průběhu předcházejícího pojištění

vydá zájemci o pojištění v písemné podobě předcházející pojišťovna na vyžádání. Originál potvrzení poté zájemce odevzdá při uzavírání následného pojištění odpovědnosti zástupci pojišťovny. Pokud klient toto potvrzení v průběhu uzavírání smlouvy ještě od předchozí pojišťovny nemá k dispozici, doloží jej pojišťovně dodatečně, a to nejpozději do 60 dnů po sjednání pojištění. (Předchozí pojistitel je ze zákona povinen vydat toto potvrzení do 15 dnů od zániku pojištění.)

Údaje o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jsou registrovány Českou kanceláří pojistitelů. Pojišťovna může při sjednávání pojištění získat údaje o rozhodné době zájemce i z této databáze. V takovém případě nemusí zájemce písemné potvrzení předkládat.

Česká kancelář pojistitelů

byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jako profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Česká kancelář pojistitelů hradí z garančního fondu oprávněné nároky poškozenému a vymáhá vyplacená plnění na nepojištěném škůdci.