Stavební montážní pojištění (CAR/EAR) včetně odpovědnosti

Pojištění se vztahuje na náhlé poškození, odcizení nebo zničení předmětu pojištění nebo jeho části během trvání výstavby jakoukoli nahodilou událostí, která není dále ve Všeobecných pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena. Pojištění poskytuje ochranu proti škodám, poškozením, zničením nebo ztrátou vzniklých v souvislosti se stavební nebo montážní činností, včetně škod požárem, živelními riziky nebo odcizením.

Součástí pojištění stavebně montážních rizik může být i pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému, kterou způsobil některý z pojištěných v souvislosti s výstavbou nebo montáží budovaného díla na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.

Předmět pojištění stavebně montážních rizik

Předmětem pojištění je budované stavební nebo montážní dílo realizované v souladu s platnými právními předpisy na základě schválené projektové dokumentace včetně příslušného materiálu, který se má stát součástí pojištěného budovaného díla a je uložen na místě pojištění.

Pokud je pojištěno stavební nebo montážní dílo, je možné si pojistit také:

 • vybavení a zařízení staveniště sloužící k realizaci pojištěného budovaného díla,
 • stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje sloužící k realizaci pojištěného budovaného díla,
 • stávající majetek pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou pojištěného budovaného díla.

Kdo je pojištěným

Pojištěnými u pojištění stavebně montážních rizik jsou:

 • objednatel pojištěného budovaného díla uvedený ve smlouvě o dílo,
 • zhotovitel pojištěného budovaného díla uvedený ve smlouvě o dílo,
 • subdodavatelé zhotovitele, jejichž dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla a mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností.

Místo pojištění

Místem pojištění stavebně montážních rizik je místo určené projektovou dokumentací jako staveniště nebo místo montáže budovaného stavebního nebo montážního díla.

Pojištění odpovědnosti

Doplňkovým pojištěním je pojištění odpovědnosti, které se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu či újmu vzniklou jinému:

 • na hmotné věci movité i nemovité jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
 • na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách blízké osoby při ublížení na zdraví nebo usmrcení poškozeného,
 • následnou finanční škodou či újmou.

Druhy pojistných smluv

Lze sjednat dva druhy pojistných smluv:

 • pojistná smlouva sjednaná pro konkrétní stavební nebo montážní dílo – taková smlouva má přesně specifikované stavební dílo, místo pojištění a dobu pojištění. Je vždy sjednaná na dobu určitou (doba výstavby),
 • rámcová pojistná smlouva – u této smlouvy si pojistník na začátku určí celkový objem staveb a maximální hodnotu jedné stavby. Do této smlouvy potom spadají všechny stavby, které splňují podmínky rámcové smlouvy. Pokud je hodnota díla větší než maximální hodnota stanovená smlouvou, musí se pojištění tohoto díla řešit individuálně. Na konci pojistného období probíhá tzv. vyúčtování – pojistník nahlásí celkový objem staveb za pojistný rok a pojistitel doúčtuje pojistné, pokud je celkový objem sjednaný ve smlouvě překročen.
Více informací o stavebně montážním pojištění a možnostech jeho sjednání získáte na základě individuální poptávky. Kontaktujte prosím naše pracovníky nebo svého makléře.
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání