Upozornění pro klienty cestovní kanceláře PETRA TOUR s.r.o.

Dovolte, abychom Vás informovali, že CK PETRA TOUR se dostala do režimu insolvence  a tímto zahajujeme proces likvidace její pojistné události.  VÍCE INFORMACÍ ZDE

Živelní pojištění (včetně vodovodního pojištění)

Základní živelní pojištění je možno sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nebo souboru věcí

 • Požárem a jeho průvodními jevy
 • Výbuchem
 • Pádem nebo nárazem pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu
 • Úderem blesku

Doplňkové živelní pojištění k základním živelním pojištěním lze sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nebo souboru věcí

 • Povodní nebo záplavou
 • Vichřicí nebo krupobitím
 • Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin
 • Tíhou sněhu nebo námrazy
 • Zemětřesením
 • Nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu
 • Pádem stromů, stožárů, jiných předmětů
 • Kouřem, nadzvukovou vlnou (areodynamický třesk)
 • Kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím ze stabilních hasicích zařízení v důsledku jejich poruchy

Předmět živelního pojištění

Předmětem živelního pojištění mohou být jednotlivé hmotné věci movité a nemovité nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě.

Předmětem živelního pojištění mohou být také cennosti, cenné věci, věci zvláštní hodnoty, písemnosti. 

Pojistná událost

Pojistnou událostí je u živelního pojištění poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené pojistným nebezpečím sjednaným a uvedeným v pojistné smlouvě v době trvání pojištění a v místě pojištění.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání