Živelní pojištění (včetně vodovodního pojištění)

Základní živelní pojištění je možno sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nebo souboru věcí

 • Požárem a jeho průvodními jevy
 • Výbuchem
 • Pádem nebo nárazem pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu
 • Úderem blesku

Doplňkové živelní pojištění k základním živelním pojištěním lze sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nebo souboru věcí

 • Povodní nebo záplavou
 • Vichřicí nebo krupobitím
 • Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin
 • Tíhou sněhu nebo námrazy
 • Zemětřesením
 • Nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu
 • Pádem stromů, stožárů, jiných předmětů
 • Kouřem, nadzvukovou vlnou (areodynamický třesk)
 • Kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem vytékajícím ze stabilních hasicích zařízení v důsledku jejich poruchy

Předmět živelního pojištění

Předmětem živelního pojištění mohou být jednotlivé hmotné věci movité a nemovité nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě.

Předmětem živelního pojištění mohou být také cennosti, cenné věci, věci zvláštní hodnoty, písemnosti. 

Pojistná událost

Pojistnou událostí je u živelního pojištění poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené pojistným nebezpečím sjednaným a uvedeným v pojistné smlouvě v době trvání pojištění a v místě pojištění.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání