Živelní pojištění (včetně vodovodního pojištění)

Základní živelní pojištění je možno sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nebo souboru věcí:

 • POŽÁREM A JEHO PRŮVODNÍMI JEVY
 • VÝBUCHEM
 • PÁDEM NEBO NÁRAZEM PILOTOVANÉHO LETÍCÍHO TĚLESA, JEHO ČÁSTI NEBO JEHO NÁKLADU
 • ÚDEREM BLESKU

Doplňkové živelní pojištění k základním živelním pojištěním lze sjednat pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci nebo souboru věcí:

 • POVODNÍ NEBO ZÁPLAVOU
 • VICHŘICÍ NEBO KRUPOBITÍM
 • SESOUVÁNÍM PŮDY, ZŘÍCENÍM SKAL NEBO ZEMIN, SESOUVÁNÍM NEBO ZŘÍCENÍM LAVIN
 • TÍHOU SNĚHU NEBO NÁMRAZY
 • ZEMĚTŘESENÍM
 • NÁRAZEM DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU NEBO JEHO NÁKLADU
 • PÁDEM STROMŮ, STOŽÁRŮ A JINÝCH PŘEDMĚTŮ
 • KOUŘEM, NADZVUKOVOU VLNOU (AERODYNAMICKÝ TŘESK)
 • KAPALINOU UNIKAJÍCÍ Z VODOVODNÍCH ZAŘÍZENÍ A MÉDIEM VYTÉKAJÍCÍM ZE STABILNÍCH HASICÍCH ZAŘÍZENÍ V DŮSLEDKU JEJICH PORUCHY

Předmět živelního pojištění

Předmětem živelního pojištění mohou být jednotlivé hmotné věci movité a nemovité nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě.

Předmětem živelního pojištění mohou být také: cennosti, cenné věci, věci zvláštní hodnoty, písemnosti. 

Pojistná událost

Pojistnou událostí je u živelního pojištění poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené pojistným nebezpečím sjednaným a uvedeným v pojistné smlouvě v době trvání pojištění a v místě pojištění.