Pojištění obecné odpovědnosti, včetně škody či újmy způsobené vadou výrobku a vadně vykonané práce

Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu či újmu vzniklou jinému:

  • na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách blízké osoby při ublížení na zdraví nebo usmrcení poškozeného,
  • na hmotné věci movité (vč. zvířete) i nemovité jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, resp. poraněním či usmrcením zvířete
  • v souvislosti s jeho podnikatelskou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími, ke kterým je pojištěný podle obecně závazných právních předpisů oprávněn v den sjednání pojištění,
  • následnou finanční škodou či újmou.