Pojištění obecné odpovědnosti, včetně škody či újmy způsobené vadou výrobku a vadně vykonané práce

Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu či újmu vzniklou jinému

  • Na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách blízké osoby při ublížení na zdraví nebo usmrcení poškozeného
  • Na hmotné věci movité (vč. zvířete) i nemovité jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, resp. poraněním či usmrcením zvířete
  • V souvislosti s jeho podnikatelskou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími, ke kterým je pojištěný podle obecně závazných právních předpisů oprávněn v den sjednání pojištění
  • Následnou finanční škodou či újmou
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání