Liên hệ

Infoline

THỨ HAI – THỨ SÁU 08.00-18.00

255 790 111

Trung tâm trợ giúp và dịch vụ hỗ trợ
24/7

Số điện thoại trợ giúp lái xe
1220
Số điện thoại trợ giúp từ nước ngoài
1224
Từ nước ngoài
(+420) 255 790 260

Bảo hiểm du lịch
(+420) 255 790 261

Bảo hiểm nhà và gia đình
(+420) 242 452 652

Bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài
(+420) 255 790 262
(cz,sk,en,de,ru,ua,vi))

Slavia pojišťovna a.s. (trụ sở chính)

Revoluční 1, 110 00 Praha 1

THỨ HAI – THỨ SÁU 08.00-18.00

255 790 199

Hộp dữ liệu PAMGBT2

KẾT NỐI NGÂN HÀNG: Expobank CZ a.s.
Số tài khoản:  5124140040/4000

Thông tin công ty Slavia pojišťovna a.s.:

IČ: 60197501

DIČ: CZ60197501

Được đăng ký trong danh sách doanh nghiệp bởi Tòa án thành phố Praha, phần B, số 2591

Tên và địa chỉ cơ quan giám sát nhà nước: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Cán bộ bảo vệ dữ liệu

poverenec@slavia-pojistovna.cz

Địa chỉ gửi thư:
Slavia pojišťovna a.s.
Đơn vị bảo vệ dữ liệu cá nhân
Revoluční 1/655 110 00 Praha 1