Điều hành công ty

Hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị Mgr. Karel Waisser
Phó chủ tịch hội đồng quản trị
Ing. Tomáš Polák, MBA
Thành viên hội đồng quản trị Mgr. Milan Kolanda
Thành viên hội đồng quản trị Ing. Bohumil Vrhel
Thành viên hội đồng quản trị Mgr. Karel Bezděka, MBA
Thành viên hội đồng quản trị Ing. Petr Pořízek

Ban kiểm soát

Thành viên ban kiểm soát –  Mgr. Jakub Schejbal
Thành viên ban kiểm soát –  Ing. Pavel Sehnal
Thành viên ban kiểm soát –  Ing. Pavel Balák
 Thành viên ban kiểm soát –  Ing. Pavel Zetek, Ph.D.

Điều hành công ty

Tổng giám đốc   Mgr. Karel Waisser
Giám đốc kinh doanh  Mgr. Karel Bezděka, MBA
Giám đốc tài chính  Ing. Lubomír Bušek, MBA

Các chức vụ chủ chốt tại công ty Bảo hiểm Slavia

Chức vụ về bảo hiểm – toán – tools4f, s.r.o.
Chức vụ quản lý rủi ro –  Ing. Štefan Lesňák
Chức vụ kiểm toán nội bộ  Petra Slívová
Chức vụ đảm bảo phù hợp quy định – Mgr. Martin Bakajsa

Ban kiểm toán

Thành viên  –  doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
Thành viên –  Ing. Ladislav Jirka
Thành viên – Michaela Svobodová, Dis.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání