Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Điều hành công ty

Hội đồng quản trị

Chủ tịch hội đồng quản trị Mgr. Karel Waisser
Phó chủ tịch hội đồng quản trị
 Mgr. Milan Kolanda
Thành viên hội đồng quản trị Ing. Petr Pořízek
Thành viên hội đồng quản trị Ing. Bohumil Vrhel
Thành viên hội đồng quản trị JUDr. Ivana Zörklerová

Ban kiểm soát

Thành viên ban kiểm soát –  Mgr. Jakub Schejbal
Thành viên ban kiểm soát –  Mgr. Adam Herclík
Thành viên ban kiểm soát –  Ing. Libor Kotěšovec 

Điều hành công ty

Tổng giám đốc   Mgr. Karel Waisser
Giám đốc kinh doanh  Ing. Mgr. Jan Vlček
Giám đốc tài chính  Ing. Tomáš Hudeček

Các chức vụ chủ chốt tại công ty Bảo hiểm Slavia

Chức vụ về bảo hiểm – toán – tools4f, s.r.o.
Chức vụ quản lý rủi ro –  Ing. Štefan Lesňák
Chức vụ kiểm toán nội bộ  Petra Slívová
Chức vụ đảm bảo phù hợp quy định – JUDr. Ivana Zőrklerová

Ban kiểm toán

Thành viên  –  doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc.
Thành viên –  Ing. Ladislav Jirka
Thành viên – Ing. Libor Kotěšovec

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání