Chính sách bảo mật

NGUYÊN TẮC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Kính thư quý khách,
Công ty bảo hiểm Slavia a.s., IČO 60197501, trụ sở Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00, đăng ký tại Sổ đăng ký thương mại của Tòa án thành phố Praha, phần B, tập 2591 (sau đâu gọi là „Slavia“ hoăc „công ty“) xin thông báo với quý khách rằng, ngày 25 tháng 5 năm 2018, Quy định của Nghị viện châu Âu và Hội đồng (EU) 2016/679 từ ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và về việc xử lý dữ liệu cá nhân và hoạt động tự do của các dữ liệu này, về việc hủy bỏ chỉ thị 95/46/ES (quy định chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân; sau đây gọi là “GDPR”) bắt dầu có hiệu lực trực tiếp cả trong pháp luật Séc.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân là rất quan trọng đối với công ty của chúng tôi và bảo vệ chúng là trách nhiệm chính của chúng tôi, vì vậy chúng tôi muốn cung cấp cho quý khách thông tin đầy đủ và dễ hiểu về mục đích và tiêu đề pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân và quyền của quý khách liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Xin vui lòng đọc nội dung của Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân này. Trong trường hợp có thắc mắc sau khi đọc, hoặc nếu cần giải thích thêm về thông tin nào đó, xin liên hệ vào đường dây thông tin của chúng tôi +420 255 790 111, địa chỉ e-mail info@slavia-pojistovna.cz, hoặc bằng thư gửi tới địa chỉ Slavia pojišťovna a.s., Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1.

Việc xử lý dữ liệu các nhân này được xử lý vào ngày 30 tháng 3 năm 2018, tài liệu có thể được tìm thấy tai trang web www.slavia-pojistovna.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju hoặc theo yêu cầu tại trụ sở công ty. Slavia có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa văn bản bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Để xem toàn bộ văn bản nhấn vào đây (tiếng Séc).

Thông tin liên lạc của người bảo vệ dữ liệu cá nhân
địa chỉ email: poverenec@slavia-pojistovna.cz

Địa chỉ gửi thư
Slavia pojišťovna a.s.
Oddělení ochrany osobních údajů
Revoluční 1/655
110 00 Praha 1

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání