Phân phối bảo hiểm và tái bảo hiểm

Trên cơ sở luật hiện hành, chúng tôi cung cấp cho khách hàng và các bên quan tâm những thông tin sau:

Thông tin về công ty bảo hiểm (Tiếng Séc)

Báo cáo xung đột lợi ích hoặc vi phạm luật phân phối bảo hiểm và tái bảo hiểm

Xử lý khiểu nại (Tiếng Séc)

Báo cáo về khả năng thanh toán và điều kiện tài chính của công ty bảo hiểm (Tiếng Séc)

Các tài liệu thông tin về sản phẩm bảo hiểm (IPID)

Bảo hiểm du lịch
Bảo hiểm du lịch (Tiếng Séc)

Bảo hiểm tài sản và trách nhiệm công dân
SP Mái nhà (Tiếng Séc)

Bảo hiểm trách nhiệm khi lái xe bao gồm bảo hiểm tai nạn xe
SP Bảo hiểm ô tô (Tiếng Séc)

Bảo hiểm sức khỏe cho người nước ngoài
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho người nước ngoài (Tiếng Séc)
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cần thiết và không thể trì hoãn cho người nước ngoài (Tiếng Séc)

Bảo hiểm tai nạn
PRO Health (chỉ bằng tiếng Séc)

Bảo hiểm kinh doanh

Bảo hiểm tài sản
của doanh nhân (chỉ bằng tiếng Séc)
Bảo hiểm Včelka (chỉ bằng tiếng Séc)

Bảo hiểm trách nhiệm quản lý
cho các thành viên ban quản lý công ty D&O (chỉ bằng tiếng Séc)
Bảo hiểm trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại của thành viên ban quản lý công ty (chỉ bằng tiếng Séc)

Năng lực tài chính của người vận chuyển, bảo hiểm đội tàu
Năng lực tài chính của người vận chuyển (chỉ bằng tiếng Séc)
Bảo hiểm phương tiện của đội xe, bảo hiểm toàn diện cho đội tàu (chỉ bằng tiếng Séc)

Trách nhiệm
Bảo hiểm trách nhiệm chung, bao gồm thiệt hại hoặc thương tích do lỗi sản phẩm ( chỉ bằng tiếng Séc )
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (chỉ bằng tiếng Séc)
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người vận chuyển hàng hóa đường bộ (chỉ bằng tiếng Séc)

Các loại bảo hiểm khác
Bảo hiểm phá sản đại lý du lịch (chỉ bằng tiếng Séc)
Bảo hiểm bảo lãnh theo hợp đồng (chỉ bằng tiếng Séc)
Sự kiện triển lãm và hội chợ thương mại (chỉ bằng tiếng Séc)
Bảo hiểm trách nhiệm thành phố (chỉ bằng tiếng Séc)
Bảo hiểm tài sản thành phố (chỉ bằng tiếng Séc)

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání