Pojišťovna ukončila šetření v souvislosti pojistné události CK FIRO tour a zahájila odškodňování klientů. Pro nahlášení události a vyřízení Vámi uplatněného nároku na pojistné plnění (neuskutečněný zájezd, uhrazená záloha apod.) z pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře využijte on-line hlášení na níže uvedeném odkaze.

NAHLÁSIT UDÁLOST

V případě potíží s on-line hlášením nebo případných jiných dotazů Vám pomůžeme na naší Infolince na telefonním čísle +420 255 790 111 (Po – Pá 8:00 – 18:00) nebo na e-mailu info@slavia-pojistovna.cz.

Hlasujte pro tento produkt v Ceně podnikatelů v soutěži Zlatá koruna 2021 zde:
Cena podnikatelů | Zlatá Koruna (zlatakoruna.info)
A vyhrajte zajímavé ceny!

Novinka, která potěší včelaře

Ať už se bojíte tuhé zimy, ztráty či onemocnění včelstva, s pojištěním Včelka Vám už včely neulítnou.

Váš úl – Váš hrad.

Tento produkt je dostupný výhradně v síti našich poboček a společnosti Total Brokers.

Předmět pojištění

Základní pojištění majetku a hospodářských zvířat – včely. Pojištění se sjednává jako soukromé a škodové.

Vlastní a cizí majetek specifikovaný v pojistné smlouvě, který pojištěný užívá k výkonu své podnikatelské činnosti.

Poškození nebo zničení vlastního nebo cizího majetku následujícími pojistnými nebezpečími specifikovanými v pojistné smlouvě:

 • Požár, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, pád stromů, tíha sněhu, námraza
 • Povodeň a záplava
 • Pojištění odcizení a vandalismus
 • Ztráta včelstva (živelní škodní událost, odcizení vandalismus) ‚
 • Pojištění nemoci včel

Výhody pojištění

 • Poskytujeme jako jediná pojišťovna v ČR
 • Pojištění úlů a jejich vybavení
 • Pojištění nemocí
 • Záruka rychlého sjednání a individuálního přístupu
 • Pro jednotlivce i sdružení

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se sjednává v rozsahu pojistných nebezpečí

 • živelní pojištění
 • vandalismus
 • odcizení
 • ztráta včelstva

2.  Odchylně se ujednává pojištění včel pro případ vyjmenovaných nemocí, vč. výluk s tím spojených: 

 • podmínkou pro přijetí pojištění včelstva na nemoci, je pojistníkem nebo pojištěným povinnost doložit potvrzení o zdravotním stavu včelstva ne starší 1 měsíc, nejdéle do 14 dnů od počátku pojištění, nebude-li v požadovaném termínu doklad dodán pojistná smlouva zaniká.
 • pojištění se vztahuje na vyjmenované nemoci: 
  Hniloba včelího plodu  
  Mor včelího plodu 
  Varroáza 

  Na základě tohoto odchylného ujednání nebude brán zřetel ani nebude předmětem pojistného plnění, jestli-že se bude jednat o jiná onemocnění, než jsou zde uvedena. 

Výluky z pojištění nemoci:

Nebudou přijata do pojištění včelstva, která jsou prokazatelně v ohnisku nákazy morem včelího plodu či v ochranném pásmu nařízeným veterinární správou na základě výskytu nemoci moru včelího lodu v příslušné oblasti. K tomuto účelu sloučí mapový podklad vydaný v autorizovaném znění na webových stránkách Státní veterinární správy https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek. Pro pojištění nemocí včel při sjednávání je podmínkou získatelem/pojistitelem ověření místa pojštění  v mapovém podkladu. Do pojištění nebudou přijata včelstva, která prokazatelně na základě doloženého protokolu o vyšetření jsou postižena některou z vyjmenovaných nemocí.

Často kladené otázky

Kde se na mně vztahuje pojistné krytí?

Pojistné krytí v pojištění majetku se vztahuje na místo pojištění (adresa) uvedeném v pojistné smlouvě.

Jaké mám povinnosti?

– Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravdivě a úplně na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
– Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika, a které mají vliv na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
– Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů. • Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodní události.

Kdy a jak provádět platby?

Výše, způsob a frekvence placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí některou z možností zániku pojištění uvedenou v pojistných podmínkách nebo občanském zákoníku.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

– Písemně k poslednímu dni ročního pojistného období, výpověď musí být doručena nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období, jinak bude pojištění ukončeno až ke konci následujícího pojistného období.
– Písemně do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy, kde pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi.
– Písemně do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi. Další možnosti naleznete v pojistných podmínkách

Chcete sjednat nové pojištění Včelka?

(Pouze pro sjednání nového pojištění!)

Zavolejte

Zanechte nám své telefonní číslo.

Brzy Vám zavoláme.

V pracovních dnech 8:00 – 18:00

 

   

  Upozornění: Neslouží k informacím o stávajících smlouvách, likvidaci pojistné události apod. Slouží pouze pro sjednání nových smluv nebo informací o nich. Děkujeme za pochopení.

  Děkujeme
  V pracovních dnech 8:00 – 18:00, Vám zavoláme.
  Zde se zobrazí výsledky vyhledávání