Pomoc včelařům

Ať už se bojíte tuhé zimy, vandalů či ztráty včelstva, s pojištěním Včelka vám už včely neulítnou.

Váš úl – váš hrad.

Spolupracujeme s Výzkumným ústavem včelařským | Beedol.cz

 

Předmět pojištění

Základní pojištění majetku a finanční náhrady na znovu pořízení uhynulého včelstva. Pojištění se sjednává jako soukromé a škodové.

Vlastní a cizí majetek specifikovaný v pojistné smlouvě, který pojištěný užívá k výkonu své podnikatelské činnosti. Pojištění se týká i fyzických nepodnikajících hobby včelařů.

Poškození nebo zničení vlastního nebo cizího majetku následujícími pojistnými nebezpečími specifikovanými v pojistné smlouvě:

 • Požár, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, pád stromů, tíha sněhu, námraza
 • Povodeň a záplava
 • Pojištění odcizení a vandalismus
 • Ztráta včelstva (živelní škodní událost, odcizení vandalismus)

Výhody pojištění

 • Poskytujeme jako jediná pojišťovna v ČR
 • Pojištění úlů a jejich vybavení
 • Dorovnáme vám finanční náhradu za zlikvidovaná včelstva od Ministerstva zemědělství až do výše vašich 100% nákladů za znovupořízení včelstva včetně vybavení
 • Záruka rychlého sjednání a individuálního přístupu
 • Pro jednotlivce i sdružení
 • Spolupracujeme s Výzkumným ústavem včelařským v Dole (ověří zdravotní stav vašich včelstev)

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojistná nebezpečí

1. Pojištění se sjednává v rozsahu pojistných nebezpečí

 • živelní pojištění
 • vandalismus
 • odcizení
 • ztráta včelstva

2.  Ujednává se pojištění finanční náhrady za likvidaci včelstva vč. vybavení potřebného pro chov, vzniklé v souvislosti s nebezpečnou nákazou: 

– Mor včelího plodu
– Hniloba včelího plodu

 • Finanční náhradou se rozumí rozdíl nákladů na znovupořízení uhynulého včelstva včetně vybavení potřebného pro chov a výplaty odškodnění pojištěnému včelaři Ministerstvem zemědělství na základě platné vyhlášky o náhradě škody vzniklé úhynem či nařízenou likvidací včel (z důvodu nebezpečné nemoci moru včelího plodu a hniloby včelího plodu).
 • Pojištěnému vznikne nárok na čerpání finanční náhrady na základě doložení protokolu o úhynu či nařízené likvidaci včelstva z důvodu výše uvedených nemocí.
 • Podmínkou pro přijetí pojištění finanční náhrady za likvidaci včelstva, je pojistníkem nebo pojištěným povinnost doložit potvrzení o zdravotním stavu včelstva ne starší 3 měsíc, nejdéle do 14 dnů od počátku pojištění, nebude-li v požadovaném termínu doklad dodán pojistná smlouva zaniká. Do pojištění nebudou přijata včelstva, která prokazatelně na základě doloženého protokolu o vyšetření jsou postižena některou z výše uvedených nemocí.

  Na základě tohoto ujednání nebude brán zřetel ani nebude předmětem pojistného plnění, jestli-že se bude jednat o jiná onemocnění, než jsou výše uvedena. 

Výluky z pojištění nemoci:

Nebudou přijata do pojištění včelstva, která jsou prokazatelně v ohnisku nákazy morem včelího plodu či v ochranném pásmu nařízeným veterinární správou na základě výskytu nemoci moru včelího plodu v příslušné oblasti. K tomuto účelu sloučí mapový podklad vydaný v autorizovaném znění na webových stránkách Státní veterinární správy https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek. Pro pojištění nemocí včel při sjednávání je podmínkou získatelem/pojistitelem ověření místa pojištění  v mapovém podkladu. Do pojištění nebudou přijata včelstva, která prokazatelně na základě doloženého protokolu o vyšetření jsou postižena některou z vyjmenovaných nemocí.

Často kladené otázky

Kde se na mně vztahuje pojistné krytí?

Pojistné krytí v pojištění majetku se vztahuje na místo pojištění (adresa) uvedeném v pojistné smlouvě.

Jaké mám povinnosti?

– Pojistník a pojištěný jsou při uzavírání, změnách a obnovování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravdivě a úplně na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění.
– Rovněž jsou povinni oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, které jsou podstatné pro převzetí rizika, a které mají vliv na rozhodnutí pojistitele o podmínkách uzavření pojistné smlouvy.
– Pojistník a pojištěný jsou povinni umožnit pojistiteli ověření správnosti údajů. • Bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli vznik škodní události.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jedná se o smlouvu na dobu určitou na 1 rok. Pojištění tedy vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí posledním dnem platnosti této smlouvy.

Jak mohu smlouvu vypovědět?

– Písemně do 2 měsíců od sjednání pojistné smlouvy, kde pojištění zanikne po 8 dnech od data doručení výpovědi.
– Písemně do 3 měsíců od nahlášení pojistné události, pojištění zanikne po měsíci od data doručení výpovědi.
– Dohodou mezi pojistníkem a pojistitelem.
– Další možnosti naleznete v pojistných podmínkách.

Kde a jak si mohu toto pojištění sjednat?

Tento produkt je dostupný výhradně v síti našich poboček a v síti poboček společnosti Total Brokers.

Chcete sjednat nové pojištění Včelka?

(Pouze pro sjednání nového pojištění!)

Zavolejte

Zanechte nám své telefonní číslo.

Brzy Vám zavoláme.

V pracovních dnech 8:00 – 18:00

 

   

  Upozornění: Neslouží k informacím o stávajících smlouvách, likvidaci pojistné události apod. Slouží pouze pro sjednání nových smluv nebo informací o nich. Děkujeme za pochopení.

  Děkujeme
  V pracovních dnech 8:00 – 18:00, Vám zavoláme.
  Zde se zobrazí výsledky vyhledávání