Bảo hiểm cho việc tạm ngừng hoạt động

Bảo hiểm cho việc tạm ngừng hay giới hạn hoạt động được dùng cho trường hợp tổn thất tài chính vì lý do tạm ngừng hay giới hạn hoạt động do thiệt hại vật chất.

Đối tượng của bảo hiểm là tổn thất tài chính bị gây ra bởi sự gián đoạn hoặc hạn chế hoạt động do thiệt hại vật chất. Chúng tôi xem tổn thất tài chính là

  • Mất thu nhập
  • Chi phí cố định
  • Mất tiền thuê
  • Thêm chi phí

Chi phí cố định trong bảo hiểm ngừng hoạt dộng được xem là các chi phí không thay đổi theo khối lượng công việc và người được bảo hiểm phải trả nó ngay cả khi hoạt động bị gián đoạn hoàn toàn (như lương, khấu hao v.v…). 

Thời gian bảo hành

Bồi thường bảo hiểm được cung cấp trong thời gian bảo hành mà người được bảo hiểm lựa chọn theo nhu cầu của mình. Thời gian bảo hành bắt đầu tại thời điểm xảy ra thiệt hại và kết thúc bằng việc khôi phục hoạt động trước khi xảy ra thiệt hại đó hoặc hết thời gian bảo hành hoặc khi người được bảo hiểm hủy bỏ hoặc chấm dứt hoạt động của mình.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání