Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt (CAR/EAR) bao gồm trách nhiệm

Bảo hiểm rủi ro xây dựng và lắp đặt cung cấp bảo vệ toàn diện chống lại thiệt hại, hư hỏng, phá hủy hoặc mất mát liên quan đến các hoạt động xây dựng hoặc lắp ráp trong thời gian xây dựng và bảo hiểm thiệt hại do hỏa hoạn, rủi ro thiên tai hoặc trộm cắp.

Bảo hiểm rủi ro xây dựng và lắp ráp cũng có thể bao gồm bảo hiểm trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra cho người khác do một trong những người được bảo hiểm liên quan đến việc xây dựng hoặc lắp ráp công trình xây dựng trên công trường hoặc trong khu vực lân cận.

Đối tượng bảo hiểm rủi ro xây dựng và lắp đặt

Đối tượng của bảo hiểm là công trình đang được xây dựng và lắp đặt theo các quy định pháp luật dựa trên cơ sở tài liệu dự án được phê duyệt bao gồm các vật liệu liên quan được đưa vào công trình được bảo hiểm và sẽ là một phần của công trình.

Nếu công trình xây dựng hoặc lắp đặt được bảo hiểm, có thể bảo hiểm cho các thiết bị và thiết bị xây dựng được sử dụng để xây dựng công trình được bảo hiểm, các máy móc xây dựng và lắp ráp, dụng cụ và công cụ dùng để xây dựng công trình được bảo hiểm, tài sản hiện tại cho trường hợp thiệt hại phát sinh liên quan trực tiếp đến việc xây dựng công trình được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm trong trường hợp rủi ro xây dựng lắp đặt là khách hàng hay nhà thầu của công trình xây dựng được bảo hiểm, được quy định trong hợp đồng công việc, và các nhà thầu phụ của nhà thầu cung cấp vật tư được bao gồm trong số tiền bảo hiểm và là một phần của công trình được bảo hiểm..

Nơi bảo hiểm rủi ro xây dựng và lắp đặt là nơi được chỉ định bởi tài liệu dự án là nơi xây dựng hoặc nơi lắp ráp công trình.

Bảo hiểm bổ sung là bảo hiểm trách nhiệm, được mua cho trường hợp trách nhiệm theo quy định pháp luật của người được bảo hiểm đối với thiệt hại hoặc thương tích gây ra cho người khác…

  • Về vật chất hay bất động sản như làm hỏng, phá hủy hoặc làm mất
  • Về sức khỏe hay gây tử vong hay thiệt hại tinh thần cho những người thân của người bị gây thương tích hay tử vong
  • Các thiệt hại tài chính sau đó
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání