Bảo hiểm trách nhiệm chung, bao gồm thiệt hại hay thương tích được gây ra bởi lỗi sản phẩm hoặc lỗi trong công việc

Bảo hiểm trách nhiệm có thể được mua cho trường hợp người được bảo hiểm có trách nhiệm với thiệt hại hay thương tích gây ra cho người khác theo quy định của pháp luật

  • Thiệt hại về sức khỏe hay mạng sống và tổn hại phi vật chất bao gồm nỗi đau tinh thần của những người thân cận với người bị hại
  • Thiệt hại về tài sản hữu hình (bao gồm cả động vật) và bất động sản, bị phá hủy hay bị mất hoặc gây thương tích hay giết chết động vật
  • Trách nhiệm liên quan đến hoạt động kinh doanh hay các mối quan hệ phát sinh từ hoạt động này, mà theo đó người được bảo hiểm được hưởng theo các quy định pháp luật ràng buộc chung vào ngày mua bảo hiểm
  • Thiệt hại về tài chính sau đó
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání