Pojištění strojů a elektroniky all risks

Pojištění strojů a elektroniky se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení předmětu pojištění jakoukoli nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho provozuschopnost.

Pojistit lze pouze stroje, které byly při sjednání pojištění v provozuschopném stavu a byly uvedeny do provozu v souladu s platnými právními předpisy a požadavky výrobce, tzn. pojištěná věc je vyzkoušena a po ukončení zkušebního provozu buď v místě pojištění připravena k převzetí, nebo se již v provozu nachází. Pro pojištění vyjmenovaných strojů je rozhodující stav stroje, nikoli jeho stáří. Stáří strojů je omezeno při pojištění souboru strojů, standardně na sedm let, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. U pojištění souboru elektroniky je stáří elektronického zařízení standardně omezeno na pět let, není-li ve smlouvě ujednáno jinak.

Pojištění pro stroje se vztahuje na pojištěný stroj v činnosti, ve stavu klidu, při demontáži za účelem vyčištění nebo generální opravy, při jeho přemístění v rámci místa pojištění nebo při jeho následné montáži.

Pojištění pro stroje lze sjednat i pro tzv. doplňková pojištění

 • Náklady na úklid, dekontaminaci a odvoz zbytků
 • Vícenáklady na přemístění a ochranu
 • Náklady na stavbu lešení, vyprošťovací náklady nebo náklady na aktivování provizoria
 • Přesčasy a práce v neděli, ve svátky a v noci
 • Náklady na leteckou dopravu
 • Cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí
 • Lze rovněž ujednat zrušení pojištění pro případ živelních nebezpečí, pokud jsou předměty pojištění pro případ těchto nebezpečí pojištěny v rámci pojištění movitých věcí. To se projeví snížením pojistného.

Pojištění strojů a elektroniky se nesjednává pro

 • Motorová a přípojná vozidla s přidělenou státní nebo registrační poznávací značkou, s výjimkou pracovních strojů samojízdných a pracovních strojů přípojných
 • Lodě a letadla
 • Kolejová vozidla
 • Vzorky, názorné modely, prototypy
 • Ruční nářadí s elektrickým, pneumatickým nebo spalovacím pohonem (např. vrtačky, brusky, pily, bourací a vrtací kladiva, ruční sekačky na trávu apod.)
 • Náhradní díly pojištěných věcí, pomocné a provozní látky, spotřební materiály a pracovní prostředky, např. na maziva, chladiva, vývojky, reagenční materiály, tonery, chladící a hasící prostředky, barvící pásky, filmy, obrazové a zvukové nosiče, foliové kombinace, preparované papíry, nosiče obrazu písma, rastrové kotouče, pipety, reagenční nádoby apod.,
 • Ostatní díly, které je nutno na základě zkušeností během doby životnosti předmětu pojištění vícekrát vyměňovat v důsledku jeho specifické funkce, při změně pracovního úkonu nebo z důvodu opotřebení, např. pojistky, elektronky, světelné zdroje, filtrační hmoty, vložky apod.

Pojistné plnění pro pojištění strojů

 • V případě zničení nebo odcizení předmětu pojištění pojistitel vyplatí časovou cenu, od které odečte spoluúčast a hodnotu použitelných zbytků.
 • V případě poškození předmětu pojištění pojistitel vyplatí přiměřeným nákladům na opravu předmětu pojištění do provozuschopného stavu, který byl bezprostředně před vznikem pojistné události, sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných dílů. Hranicí plnění je časová cena předmětu pojištění před pojistnou událostí.
 • Pojistitel dále nahradí náklady na demontáž a opětovnou montáž, pokud byly nutné pro provedení opravy, náklady na obvyklou dopravu (na místo opravy a zpět), případná cla a poplatky, za předpokladu, že jsou tyto náklady zahrnuty do pojistné částky.

Pojistné plnění pro pojištění elektroniky

 • V případě zničení nebo odcizení předmětu pojištění pojistitel vyplatí částku na znovupořízení, od které odečte spoluúčast a hodnotu použitelných zbytků.
 • V případě poškození předmětu pojištění pojistitel vyplatí přiměřeným nákladům na opravu předmětu pojištění do provozuschopného stavu, který byl bezprostředně před vznikem pojistné události, sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných dílů. Hranicí plnění je cena znovupořízení předmětu pojištění před pojistnou události.
 • Pojistitel dále nahradí náklady na demontáž a opětovnou montáž, pokud byly nutné pro provedení opravy, náklady na obvyklou dopravu (na místo opravy a zpět), případná cla a poplatky, za předpokladu, že jsou tyto náklady zahrnuty do pojistné částky.

Pro koho je pojištění určeno

Pojištění těchto technických rizik je určeno nejen velkým průmyslovým podnikům, ale je vhodné prakticky pro všechny podnikatelské subjekty.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání