Strojní přerušení provozu

Pojistným nebezpečím je přerušení nebo omezení provozu z důvodu vzniku věcné škody na pojištěném stroji (to znamená, že stroj musí být v době škody pojištění pro případ strojních rizik.

Předmět pojištění

Předmětem pojištění je následná finanční ztráta způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody. Následnou finanční ztrátou se rozumí:

 • ušlý zisk,
 • fixní náklady,
 • vícenáklady.

Pojistnou událostí není, pokud k přerušení provozu došlo v důsledku živelních škod. Takové škody se řeší z pojištění živelního přerušení provozu.

Pojmem vícenáklady se rozumí:

 • nájemné a pojistné za provizorní provozovny,
 • náklady na úklid a úpravy provizorních provozoven,
 • nájem za provizorní stroje a zařízení,
 • náklady na přemístění zařízení do provizorních provozoven,
 • zvýšení nákladů na zásobování energií v důsledku provozu v provizorních provozovnách,
 • příplatky za přesčasové práce, jejichž potřeba byla vyvolána provozem v provizorních provozovnách,
 • zvýšené náklady na ostrahu a vrátné v důsledku provozu v provizorních provozovnách apod.,
 • zvýšené ostatní náklady vzniklé v souvislosti s nájmem provizorních provozoven, (tj. na telefon a ostatní správní poplatky),
 • v pojistné smlouvě mohou být sjednány i jiné druhy vícenákladů.

Doba ručení

Doba ručení je časový úsek uvedený v pojistné smlouvě v měsících od vzniku věcné škody nebo od okamžiku, od kterého finanční ztráta vzniká, za který je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění v případě vzniku pojistné události. Počátkem doby ručení je okamžik vzniku věcné škody nebo okamžik, od kterého finanční ztráty vznikají. Dobu ručení stanovuje na vlastní odpovědnost pojistník.

Pojistitel není povinen hradit

 • vlivy a událostmi nesouvisejícími se vznikem věcné škody,
 • úředně nařízenými omezeními pro obnovení provozu,
 • tím, že pojištěný nevyvíjí plné úsilí pro urychlenou obnovu provozu, že nezajistil včas obnovu, nebo opětovné pořízení zničených, poškozených nebo ztracených věcí sloužících provozu,
 • tím, že došlo k rekonstrukci (např. inovaci, přestavbě) nebo znovupořízení zničených, poškozených nebo ztracených věcí sloužících provozu v širším rozsahu, než v jakém sloužily provozu v době vzniku věcné škody,
 • náklady se nenahrazují, nebo se nahrazují poměrně, pokud jimi vzniká pojistnému  užitek po dobu přesahující dobu ručení, nebo pokud s ostatním plněním převyšují pojistnou částku.

Pro koho je pojištění určeno

Pojištění strojního přerušení provozu je určeno zejména velkým a středním průmyslovým podnikům.

Více informací o pojištění strojního přerušení provozu a možnostech jeho sjednání získáte na základě individuální poptávky. Kontaktujte prosím naše pracovníky nebo svého makléře.
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání