Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Bảo hiểm trách nhiệm cho nhà vận chuyển trong vận tải hàng hóa đường bộ

Bảo hiểm dành cho các công ty vận hành vận tải đường bộ trong nước hoặc quốc tế dưới tên riêng của mình theo nhu cầu của người khác (hoạt động vận tải đường bộ trên cơ sở chứng thư nhượng quyền, giấy phép châu Âu, giấy phép của cơ quan vận tải).

Bảo hiểm trách nhiệm của nhà vận chuyển trong vận tải hàng hóa đường bộ được mua cho trường hợp người được bảo hiểm theo quy định pháp luật phải bồi thường thiệt hại vật chât gây ra cho người khác theo hợp đồng vận tải liên quan đến hoạt động của nhà vận chuyển đường bộ.

Bảo hiểm chịu trách nhiệm cho các thiệt hại xảy ra với hàng hóa được nhận cho mục đích vận chuyển hàng hóa đường bộ

  • Vận tải nội địa – theo luật pháp của Cộng hòa Séc, luật dân sự, đã được bổ sung và sửa đổi, đặc biệt là quy định § 2567
  • Vận chuyển quốc tế – theo Công ước về Hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường bộ quốc tế (Công ước CMR)

Số tiền bảo hiểm được đưa ra bởi người được bảo hiểm và phải tương ứng với giá trị của hàng hóa vận chuyển.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání