Municipální pojištění (pojištění měst a obcí)

Pojištění měst a obcí zahrnuje:

Pojištění nemovitého a movitého majetku:

 • živelní pojištění – požár, výbuch, úder blesku, vichřice a krupobití povodeň, tíha sněhu, kouř, pád letadel, stromů a jiných předmětů,
 • pojištění vodovodní škody,
 • pojištění proti odcizení
 • pojištění vandalismu ( zjištěný i nezjištěný)
 • pojištění proti terorismu

Pojištění odpovědnosti za škodu (vč. zák. č. 82/1998 Sb.)

 • Odpovědnost měst nebo obcí za škodu vyplývající ze zákonů č.128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb..Zároveň města a obce odpovídají za škody či újmy na zdraví a majetku třetích osob, které způsobí provozováním podnikatelské činnosti. Rozsah pojištění odpovědnosti tedy především nabízí:
 • pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a škodu na majetku třetích osob
 • pojištění odpovědnosti obce jako zřizovatele městské policie
 • pojištění odpovědnosti obce za škody způsobené osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce
 • pojištění odpovědnosti, včetně odpovědnosti členů zastupitelstva za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem člena zastupitelstva ve smyslu zák. č. 82/1998 Sb, ve znění přepisů pozdějších, a to do výše regresní úhrady stanovené tímto zákonem
 • pojištění odpovědnosti obce jako zaměstnavatele za škody na věcech zaměstnanců
 • pojištění za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č.82/1998 Sb.
 • možnost pojištění dalších subjektů do pojistné smlouvy obce (např.školky, školy aj.)
 • odpovědnost správce nemovitosti
 • Pojištění odpovědnosti za škodu je možné rozšířit o pojištění finančních škod, regresů zdravotních pojišťoven při pracovním úrazu a pojištění škod na věcech převzatých a užívaných.